• info@vavy.sk
  • +421 910 592 296

Aktuálny cenník si môžete stiahnuť tu: Cenník.pdf

Tak ako je každé podnikanie jedinečné, tak sú aj požiadavky na účtovné služby.

Preto ponúkame dve možnosti ocenenia. A to prediktívny, respektíve "balíčkový" cenník pre klientov, ktorí uprednostňujú stabilitu vo svojich nákladoch alebo ocenenie iba podľa vykonanej práce respektíve Pay as you go.

1. Podvojné účtovníctvo

Balíčky pre podvojné účtovníctvo

Podľa veľkosti podnikania a počtu dokladov sme vytvorili štyri zádkladné balíčky.

Pokiaľ máte viac ako 200 dokladov, ozvite sa nám, vypracujeme Vám cenovú ponuku na mieru.

SMALL

90€/mes.

neplatca DPH

110€/mes.

platca DPH
  • do 50 dokladov mesačne

LARGE

420€/mes.

neplatca DPH

440€/mes.

platca DPH
  • do 200 dokladov
V cene sú zahrnuté nasledovné služby:
 

Vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy

Vedenie pokladničnej knihy

Vedenie bankovej knihy

Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok

Evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy

Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)

Evidencia, daňové priznanie DPH, kontrolný, súhrnný výkaz DPH

Zúčtovanie cestovných príkazov

Štandardné výstupy z účtovného programu

Spracovanie DP + ročná účtovná závierka, poznámky

PAY AS YOU GO

Plaťte iba za reálne vykonanú prácu, resp. zaúčtované doklady.

Vystavená faktúra

1.50€

Prijatá faktúra

1.50€

Pokladničný doklad výdajový

1.50€

Pokladničný doklad príjmový

1.50€

Výpis z bežného účtu - za položku

1.00€

Ostatné položky

1.50€
V cene sú zahrnuté tieto služby:

zaúčtovanie dokladov podľa smerníc o účtovníctve
štandardné výstupy z účtovného programu

* položka je jedna faktúra, pokladničný doklad alebo pohyb na bankovom účte alebo iný druh dokladu

2. Mzdová agenda

Spracovanie mzdy - za každého zamestnanca

15€

Ročné zúčtovanie dane z príjmu zo závislej činnosti - za každého zamestnanca

10€

Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane na DzP FO zo ZČ

20€

Opravy miezd - chyba na strane klienta/zamestnanca

10€

Dodatočné práce vopred upozornené

20€ / hod.
V cene sú zahrnuté tieto služby:

Spracovanie výplatnej pásky z predložených podkladov
Spracovanie a el. podanie výkazov do posťovní
Spracovanie a el. podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkov na DzPFo zo ZČ
Vedenie mzdového listu zamestnancov
Mzdová uzávierka vrátana rekapitulácie

3. Daňové priznania

Daňové priznanie fyzickej osoby typ A

50€

Daňové priznanie PO vrátane príloh

200€

Daňové priznanie fyzickej osoby typ B

100€

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

40€

4. Doplnkové služby

Spracovanie štatistiky na požiadanie

30€ / hod.

Vypracovanie a el. podanie daňového priznania DPH - Dodatočné

10€ / 1ks

Vypracovanie a el. podanie kontrolného výkazu k DPH - Dodatočné

10€ / 1ks

Vypracovanie a el.podanie súhrnného výkazu DPH - Dodatočné

10€ / 1ks

Poskytnutie virtuálneho sídla

5€ / mes.

Spracovanie podkladov k formuláru PD A1 a jeho podanie

60€

Poradenstvo

50€ / hod.

Virtuálna asistencia - administratíva

20€ / hod.

Vedenie daňovej evidencie - Živnostník

1,50 € / 1 položka